Jump to content

Cyui (nyam)

Neet di̱ Wikipedia
Cyui a̱sa̱khwot mbyin (Rattus norvegicus)

Cyuí ji (a̱nyiung: cyui ji), yet tangka̱i nyam hwa ma̱ng a̱ca̱caat shi vam a̱ni, ma̱ng a̱junjung li̱m, á̱ sa ngyei roden a̱ni.