Swaat

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Swaat ji̱ byia̱ a̱sa̱khwot a̱feang (Sorghum bicolor)

Swaat shyia̱ ma̱ng ntangka̱i sum yak 25 na̱ li nang zwá a̱kwop, a̱wot ji̱ si̱ yet genus ja mi̱ sa a̱kwop nang á̱ ngyei Poaceae a̱ni. Á̱nietbishyi ni̱ cyui ntangka̱i swaat ghyáng nani ba̱ shyiat kyayak ba̱ na ntsuung á̱pyia̱ mba ma̱ng nyám mba ji.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]