Jump to content

Muná̱pyia̱ Bibyin Swanta

Neet di̱ Wikipedia
(Á̱ bwuak ndyo neet mi̱ vak Muna̵̱pyia̱ Bibyin Swanta)
Tyiang a̱toot shi Muná̱pyia̱ Bibyin Swanta

Muná̱pyia̱ Bibyin Swanta, MBS (Shong: United Nations, UN) hu yet sot a̱gwomna̱ti ma̱ a̱di̱di̱t ja ku fa go swat nyinyang ma̱ng swat cam tsi̱tsak bibyin swanta, ji̱ mbeang ya a̱son a̱ka̱ngka̱ra̱ng a̱meang tsi̱tsak bibyin, ji̱ mbeang ya a̱son nyia̱ nta̱m dundung tsi̱tsak bibyin, a̱wot ji̱ ka yet a̱gba̱ndang a̱la̱n kyiai nta̱m bibyin na ndung. Jija yet sot bibyin ma̱ a̱di̱di̱t ji̱ swak ma̱ng shi ma̱ng si̱ ji nang á̱ lyen á̱ swak mami swanta hu. MBS hu byia̱ tyantung nhu da̱ a̱vwuo ka̱ yet a̱si̱ bibyin ma̱ a̱di̱di̱t kya mi̱ New York City a̱wot ku si̱ byia̱ a̱ca̱cet a̱yaaofit á̱ghyang mi̱ a̱ka̱keang Jeniva, Nairobi, Viyena, ma̱ng Haag hu.

A̱lama Muná̱pyia̱ Bibyin Swanta
  193 Ta̱si̱la A̱yaamemba Muná̱pyia̱ Bibyin Swanta
Muná̱pyia̱ Bibyin Swanta , Shwit