A̱fa̱fap-a̱byin Si̱nai

Neet di̱ Wikipedia

A̱fa̱fap-a̱byin Si̱nai hu, ku Si̱nai ma̱ a̱di̱dat (Shong: Sinai /ˈsaɪnaɪ/), yet li̱m-a̱byin hwa ma̱ a̱byin Ma̱sa̱t, a̱wot ku si̱ yet kap a̱byin hu ma̱nyin ku shyia̱ vam-a̱byin A̱siya a̱ni. Ku shyia̱ tsi̱tsak Kyai A̱sa̱khwot Meditaroniya hu hwa di̱ fam a̱za hu ma̱ng A̱shong Kyai A̱sa̱khwot wu di̱ fam a̱tak hu, ku si̱ yet a̱byia̱k a̱byin meang tsi̱tsak nvam-a̱byin A̱siya ma̱ng Afi̱rika. A̱byin Si̱nai byia̱ shi kyai a̱byin ku shyia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng kilomita a̱ma̱ntaa̱naai 60,000 (met a̱ma̱ntaa̱naai 23,000) (kap a̱yaakpa 6 a̱mgba̱m shi kyai a̱byin Ma̱sa̱r) ma̱ng shi á̱niet kpa̱mkpaan ma̱ng á̱niet 600,000. Mat hyohyoot kwak a̱son, á̱ ka̱u a̱gba̱ndang kap shi kyai a̱byin A̱fa̱fap-a̱byin Si̱nai hu di̱ ntyok gwomna nfeang: Tyok-Gwomna Si̱nai A̱tak hu ma̱ng Tyok-Gwomna Si̱nai A̱za. Ntyok-gwomna ntat ghyáng ngaat kyiak neet Ka̱nal Swez hu, ku si̱ byia̱k a̱ma̱nyin a̱byin Ma̱sa̱r Afi̱rika ka: Tyok-Gwomna Swez hu di̱ ngaan fam a̱byin Ka̱nal Swez hu, Tyok-Gwomna Ismailiya di̱ fam a̱ka̱wa̱tyia̱ hu, ma̱ng Tyok-Gwomna Port Said di̱ fam a̱za hu.

A̱fa̱fap-a̱byin Si̱nai
Relief map of the Sinai Peninsula

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]