Jump to content

A̱gba̱ndang Bi̱ri̱ti̱n

Neet di̱ Wikipedia

A̱byin A̱gba̱ndang Bi̱ri̱ti̱n (Shong: Great Britain) yet a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot kya di̱ fam A̱za Kyai A̱sa̱khwot Ati̱lantik hu, ka̱ á̱ kai khwong kyai a̱sa̱khwot fam a̱za-jenshyung vam-a̱byin Yurop hu á̱ si̱ ghwon a̱ni. Ma̱ng shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 209,331 (met a̱ma̱ntanaai 80,823) a̱ni, kikya swak mi̱ shi hu da̱ A̱babibyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Bi̱ri̱ti̱n hu, a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot Yurop ka̱ swak mi̱ shi kyai a̱byin a̱ni, ma̱ng a̱kubunyiung mi̱ shi mi̱ bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot swanta hu.[1] A̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot ka nhyat ma̱ng za̱kwa wun fam a̱sa̱khwot ja ma̱ng a̱fa̱fap vwuon mi̱ shi shwai hu tsi̱tsak a̱ka̱cak a̱lyia̱ na. 60% a̱cyuang bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot Airi̱lan hu shyia̱ di̱ fam jenshyung – a̱wot dundung bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot huni, a mbeang kyang ku swak a̱bacyuang bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot 1,000 ma̱ng a̱ka̱fan na̱ laai shi a̱ni nang á̱ghyang nna ku mbwuo lyulyoot a̱ni, ni̱nia á̱ ngyei sot bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot A̱babibyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Bi̱ri̱ti̱n hu.[2]

Ghwughwu a̱ta̱ngwat tswam, 2012, ma̱ng Airi̱lan di̱ fam jenshyung hu a mbeang Fi̱ransa di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu
Ta̱si̱la a̱byin A̱gba̱ndang Bi̱ri̱ti̱n

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "Islands by land area, United Nations Environment Programme Archived 2018-02-20 at the Wayback Machine" (di̱n Shong). Islands.unep.ch.
  2. "says 803 islands which have a distinguishable coastline on an Ordnance Survey map, and several thousand more exist which are too small to be shown as anything but a dot" (di̱n Shong). Mapzone.ordnancesurvey.co.uk.