A̱toot vam

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱toot vam á̱tyok

A̱toot vam yet kyang kup vam hwa(kyiak neet a̱ma̱nfwuo ba̱ng si̱ tat di̱ dyang ji) hwa nang á̱ yeshang a̱ni. A̱yaatoot ba vwuon da̱ a̱ka̱keang.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]