A̱tyin (a̱ga̱fi̱p)

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱tyin a̱ga̱fi̱p yet kyang nswuan kwa shyiat nkyayak na bi nuwam ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]