Jump to content

Boti̱n

Neet di̱ Wikipedia

Boti̱n byi fa:

  • Boti̱n, A̱tak Yorkshire, England
  • Boti̱n, A̱yoot mi Bottiaea .
  • Boti̱n ku nwyak a̱toot, yet ba di̱da̱i kyang á̱niet twuai nyia á̱ ka ntyi ma̱ a̱toot ku a̱tap a̱cyok a̱ni