Jump to content

Byia̱k (a̱pyia̱)

Neet di̱ Wikipedia
Byiá̱k a̱pyia̱ a̱zagbaat
A̱tsak byia̱k a̱pyia̱

Byia̱k a̱pyia̱ ji ni̱ beang vam ku shyia̱ fwung ma̱ng shyim fwuo. Ka̱ doot byia̱k ji jhyi vam hu. Nkyang nswuan ma̱ a̱di̱di̱t mbeang á̱niet bya ni̱ myia̱ di̱n byia̱k.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]