Byii̱ng

Neet di̱ Wikipedia


Byii̱ng zwuom ma̱ a̱yit
Byii̱ng a̱tyubishyi

Byii̱ng ji (á̱ ka ngyei ta a̱ni) yet a̱byia̱byia̱ wa a̱ ghwut ma̱ng a̱li̱p a̱tyubishyi ku nyam. Ka̱ vam hu ti̱n kyang hu ku cat ma̱ng nkyayak a̱ ya a̱ni, á̱kum kikya na ghwut ka̱ wot vam kyang fai ku nnwuo.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]