Jump to content

Edgar de Wahl

Neet di̱ Wikipedia

Edgar de Wahl (23 Zwat A̱ni̱nai 1867 – 9 Zwat Tsat 1948) ku yet a̱tyutyiet a̱ yet a̱tyu Jaman fam Baltik, a̱gwak-kidee ma̱ng a̱tyulyenlilyem wa. Ma̱ a̱di̱di̱t lyen nggu da̱nian nggu wa ku bwuo a̱lyem nang á̱ ngyei Interlingue (á ku ngyei Otsidentat di̱n jen ji nang gu ku nshyia̱ ma̱ng swuan a̱ni), nang á̱ nok mi̱ nok di̱n vak mun lilyem Ndo-Yurop, nang á̱ ku tsa shei ma̱ a̱lyia̱ 1922 a̱ni.