Jump to content

Fa̱k mi̱ fwuo

Neet di̱ Wikipedia

Fa̱k mi fwuo wa yet kyang a fwuong mi fwuo sabo mang ashai man adidam, ko fak yiyn ko ba fak yiyan ba. Hat a afun abia azak bayani ba. fak mi fwu ahnaya yia fak mi fwu kuyet kyan yung min ban agyi, ko mumuan.


Sa:Atyapland WikiOutreach