Kurum

Neet di̱ Wikipedia
Tswá kurum ma̱ng a̱ka̱kurum pepa Yuro
Ghwughwu kidee a̱bubuk kati ATM. Kap kurum swanta hu ku laai shi a̱swak nshyia̱ a̱nyin nang la̱mba li̱la̱nkurum hwa nang á̱ ta̱m ndyo tsi̱tsak a̱yaakompyuta nta̱m kurum. Nkati pi̱lastik ma̱ng nkyangnta̱m jhyáng nnwuat á̱nietnta̱m ba cet shyei tangka̱i kurum a̱hwa di̱n vak ili̱kti̱ronik kyiak neet di̱ a̱la̱nkurum a̱nȳiung naat a̱ghyang, di̱ mi̱n nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱tsak kurum bah.
Mi̱ karikacyo James Gillray ma̱ a̱lyia̱ 1786, á̱ ku ghai di̱ mai, a̱dodo a̱yaaka̱tanko kurum nang á̱ ku neap A̱gwam George III a̱ni ma̱ng a̱tyu a̱shweang wu nang á̱ ni̱ nfak a̱ti̱tak mba ba ma̱ng mbwak na, da̱ a̱ta̱m a̱zamyian ka.

Kurum yet kuzang kyang hwa ku a̱tsatsak lyuut nang konyan san da̱ a̱ka̱nyiung nang teang a̱ni, mat nkyang (nang á̱ kwai a̱ni) ma̱ng khwo mbeang teang ta nang a̱ka̱kurum ga̱ndu, mami a̱byin a̱nyiung ku mi̱ naat mbwuot kaswuo a̱ni.[1][2][3] Á̱ ku ghai á̱tsak nta̱m kurum a̱ni: vak shai nkyang, swang a̱la̱n-kurum, a̱swang a̱fi̱ng nkyang, a̱wot mi̱ di̱n jen jhyang, kidee a̱ci̱nciring teang kurum.[4][5] Á̱ fa kuzang tangka̱i nkyang ke rekot nang á̱ maai shim yet cucuk nhu hu di̱ nyia̱ nta̱m nani kurum hwa.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Mishkin, Frederic S. (2007). "The Economics of Money, Banking, and Financial Markets". Boston: Addison Wesley. p. 8. Alternate (Jhy.). ISBN 978-0-321-42177-7.
  2. What Is Money? By John N. Smithin. Retrieved July-17-09.
  3. money : The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave Dictionary of Economics.
  4. Mankiw, N. Gregory (2007). Macroeconomics (di̱n Shong). 6 (Jhy.). Pp. 22–32. 2. New York: Worth Publishers. ISBN 978-0-7167-6213-3.
  5. Thomas H. Greco, Jr. (2001). Money: Understanding and Creating Alternatives to Legal Tender, White River Junction, Vt: Chelsea Green Publishing. ISBN 1-890132-37-3