Jump to content

La̱u shuga a̱sok

Neet di̱ Wikipedia

La̱u shuga a̱sok yet swat ghyang hwa nang shi gi̱lukot hu mami plasma a̱sok wu na swak si̱ hu á̱ maai tyan a̱ni. Si̱ huni da̱ a̱ka̱nyiung yet shi shuga hwa ku swak 11.1 mmol / l (200 mg / dl), a̱yaalama nzwan maai ci á̱pyia̱mba ba̱ lak tyai si̱ nang a̱ka̱fi̱ng na shi na̱ si̱ tat kpa̱mkpaan ma̱ng 13.9-16.7 mmol / l (~ 250-300 mg / dl). Á̱ nkyiak a̱tyu a̱ byia̱ tsi̱tsak ~ 5.6 ma̱ng ~ 7 mmol / l (100-126 mg / dl) (coknvak Sot Zwan Shuga Amerika) nang nggu a̱ byia̱ la̱u shuga a̱sok ma̱ a̱da̱dei, a̱wot nggu da̱ a̱ byia̱ swak 7 mmol / l (126 mg / dl) da̱ a̱ka̱nyiung á̱ kyiak nggu nang a̱tyu a̱ byia̱ zwan shuga wa a̱ni.

La̱u shuga a̱sok
A̱sai a̱ma̱ntataa mi̱ ghwughwu hu yong da̱ a̱kwonu a̱yaamolekut gi̱lukot, ba̱ mbeang shi á̱kpa mi̱ ghwughwu a̱tatak hu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]