Jump to content

Li̱m

Neet di̱ Wikipedia
li̱m
Tafaappendage, animal structure Jhyuk
Byia̱ ta̱mmovement Jhyuk
Byia̱ za̱kwaprehensility Jhyuk
MCN code0206.29.10 Jhyuk

Li̱m hu yet kap vam ntangka̱i nyám njhyang hwa ku shyia̱ di̱ fam ngaan vam hu; da̱ a̱ka̱nyiung, swang a̱lyiat jini fa tangka̱i a̱fwuop kya mi̱ tyai vam hu. Kap vam hu hwa nang á̱ ngyei sacrumand coccyx mi̱ Lati̱n ku shyia̱ vam nyám ji̱ nwaai mman ma̱ng a̱bi̱baan a̱ni, nyám ji̱ byia̱ a̱khwukhwuai kwa vam, ma̱ng a̱ka̱man. Ma̱nang ndi̱m na yet kap vam nyám ji̱ byia̱ kungkup a̱ma hwa a̱ni, nyám jhyang ji̱ nwai byia̱ kungkup-a̱ma nang nyáng ma̱ng tswuambeak, mun byia̱ a̱ka̱fwuop nang á̱ ngyei li̱m di̱n jen jhyang.