Lyulyoot a̱ca̱cet a̱ka̱keang Jami̱ni di̱n vak shi á̱niet

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ta̱si̱la a̱mgba̱m Jami̱ni
Kpa̱p shi á̱niet ma̱ a̱lyia̱ 2019

Ca̱caat ma̱ng wa̱i German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development, Großstadt (a̱gba̱ndang a̱keang) yet a̱gba̱ndang a̱keang wa a̱ byia̱ si̱ ku swak á̱niet swuat 100,000.[1] Mi̱ Zwat Swak ma̱ng Sweang 31, 2015, a̱ca̱cet a̱ka̱keang 79 mami Jami̱ni nhyat ta̱fwat jini a̱wot á̱ si̱ tyia̱ lyulyoot nna hu a̱ji. Lyulyoot huni yet si̱ a̱yaamunisi̱paliti a̱nyanyin ba̱ shyia̱ mami a̱gi̱gak mba ba bibya ma̱nyin, a̱wot ku si̱ nwai mbeang yet si̱ a̱yaamunisi̱paliti ku a̱ka̱vwuo dandi na̱ shyia̱ mami urban agglomerations or metropolitan areas.

Lyulyoot[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

A̱tyii wuni ntak lyulyoot a̱ca̱cet a̱ka̱keang 79 na mi̱ Jami̱ni ma̱ng shi á̱niet ku yet ke ku swak 100,000 ma̱ a̱tuk mam 31 Zwat Swak ma̱ng Sweang 2015, ma̱nang Ofit Lulung Jami̱ni wu ku tyan a̱ni.[2] Á̱ ni̱ ntyai a̱gba̱ndang a̱keang a̱ghyang mi̱ a̱tutuk ka̱nang gu yet a̱keangtung si̱tet ku mundundung kya, a̱wot mi̱ italik ka̱nang gu yet a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi á̱niet wa a̱ni mi̱ si̱tet ji. A̱tyii a̱tafa wu byia̱ nkhang nani:

 1. Shi rank a̱gba̱ndang a̱keang hu di̱n vak shi á̱niet mi̱ Zwat Swak ma̱ng Sweang 31, 2015, ca̱caat ma̱ng tyan Ofit Lulung Mundundung Jami̱ni wu[3]
 2. A̱lyoot a̱gba̱ndang a̱keang ka[3]
 3. A̱lyoot si̱tet ji nang a̱gba̱ndang a̱keang wu nshyia̱ a̱ni[4]
 4. Shi á̱niet a̱gba̱ndang a̱keang wu mi̱ Zwat Swak ma̱ng Sweang 31, 2015, ca̱caat ma̱ng tyan Ofit Lulung Mundundung Jami̱ni wu[3]
 5. Shi á̱niet a̱keang hu mi̱ Zwat Tswuon 9, 2011, ma̱ng si̱sak nang á̱ ku tak mi̱ fang á̱niet (sa̱nsut) Bibyin Muna̱pyia̱ Yurop hu ma̱ a̱lyia̱ 2011[4]
 6. The city percentage population change from May 9, 2011 to December 31, 2015
 7. The city land area as of December 31, 2015[3]
 8. The city population density as of December 31, 2015 (residents per unit of land area)[3]
 9. The city latitude and longitude coordinates.
 10. REDIRECT Ta‌̱áímpi‌̱áílet:A̱kuu nta̱mpi̱let

Schwerin wa yet a̱keangtung si̱tet nang á̱ nwai tyia̱ a̱lyoot nggu ka a̱ji.

shi rank
2015
A̱gba̱ndang a̱keang Si̱tet tyan
2015
fang á̱niet
2011
A̱shai shi kyai a̱byin
2015
shi á̱niet
2015
kpa̱p shi á̱niet
A̱gbang
1 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 891.68 km2
344.28 sq mi
3,948/km2
10,230/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
2 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 755.3 km2
291.6 sq mi
2,366/km2
6,130/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
3 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag (München) Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 310.7 km2
120.0 sq mi
4,668/km2
12,090/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
4 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag (Köln) Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 405.02 km2
156.38 sq mi
2,619/km2
6,780/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
5 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 248.31 km2
95.87 sq mi
2,951/km2
7,640/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
6 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 207.35 km2
80.06 sq mi
3,008/km2
7,790/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
7 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 217.41 km2
83.94 sq mi
2,816/km2
7,290/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
8 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 280.71 km2
108.38 sq mi
2,088/km2
5,410/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
9 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 210.34 km2
81.21 sq mi
2,770/km2
7,200/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
10 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 297.8 km2
115.0 sq mi
1,882/km2
4,870/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
11 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 326.18 km2
125.94 sq mi
1,709/km2
4,430/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
12 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 328.48 km2
126.83 sq mi
1,656/km2
4,290/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
13 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Hanover (Hannover) Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 204.14 km2
78.82 sq mi
2,607/km2
6,750/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
14 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag (Nürnberg) Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 186.38 km2
71.96 sq mi
2,736/km2
7,090/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
15 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 232.8 km2
89.9 sq mi
2,110/km2
5,500/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
16 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 145.66 km2
56.24 sq mi
2,504/km2
6,490/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
17 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 168.39 km2
65.02 sq mi
2,079/km2
5,380/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
18 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Bielefeld Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 258.82 km2
99.93 sq mi
1,287/km2
3,330/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
19 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 141.06 km2
54.46 sq mi
2,260/km2
5,900/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
20 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 303.28 km2
117.10 sq mi
1,022/km2
2,650/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
21 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 173.46 km2
66.97 sq mi
1,774/km2
4,590/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
22 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 144.96 km2
55.97 sq mi
2,109/km2
5,460/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
23 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 146.86 km2
56.70 sq mi
1,950/km2
5,100/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
24 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 203.93 km2
78.74 sq mi
1,354/km2
3,510/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
25 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 104.94 km2
40.52 sq mi
2,481/km2
6,430/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
26 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 170.47 km2
65.82 sq mi
1,525/km2
3,950/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
27 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 192.18 km2
74.20 sq mi
1,308/km2
3,390/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
28 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 221.05 km2
85.35 sq mi
1,125/km2
2,910/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
29 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 118.65 km2
45.81 sq mi
2,076/km2
5,380/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
30 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Aachen Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 160.85 km2
62.10 sq mi
1,529/km2
3,960/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
31 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Halle (Saale) Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 135.02 km2
52.13 sq mi
1,755/km2
4,550/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
32 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Magdeburg Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 201 km2
78 sq mi
1,173/km2
3,040/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
33 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Freiburg im Breisgau Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 153.06 km2
59.10 sq mi
1,479/km2
3,830/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
34 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Krefeld Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 137.77 km2
53.19 sq mi
1,634/km2
4,230/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
35 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 214.21 km2
82.71 sq mi
1,010/km2
2,600/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
36 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 77.09 km2
29.76 sq mi
2,736/km2
7,090/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
37 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 269.91 km2
104.21 sq mi
778/km2
2,020/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
38 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Mainz Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 97.74 km2
37.74 sq mi
2,146/km2
5,560/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
39 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 181.26 km2
69.98 sq mi
1,137/km2
2,940/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
40 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 106.78 km2
41.23 sq mi
1,854/km2
4,800/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
41 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 160.45 km2
61.95 sq mi
1,178/km2
3,050/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
42 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 226.43 km2
87.43 sq mi
792/km2
2,050/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
43 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Saarbrücken Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 167.09 km2
64.51 sq mi
1,066/km2
2,760/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
44 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Mülheim an der Ruhr Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 91.28 km2
35.24 sq mi
1,854/km2
4,800/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
45 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 188.26 km2
72.69 sq mi
891/km2
2,310/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
46 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Ludwigshafen am Rhein Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 77.55 km2
29.94 sq mi
2,124/km2
5,500/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
47 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Oldenburg Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 102.99 km2
39.76 sq mi
1,591/km2
4,120/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
48 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 78.87 km2
30.45 sq mi
2,073/km2
5,370/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
49 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Osnabrück Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 119.8 km2
46.3 sq mi
1,356/km2
3,510/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
50 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 89.54 km2
34.57 sq mi
1,773/km2
4,590/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
51 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Heidelberg Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 108.84 km2
42.02 sq mi
1,436/km2
3,720/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
52 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Herne Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 51.42 km2
19.85 sq mi
3,031/km2
7,850/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
53 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Neuss Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 99.52 km2
38.42 sq mi
1,562/km2
4,050/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
54 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Darmstadt Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 122.09 km2
47.14 sq mi
1,272/km2
3,290/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
55 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 179.59 km2
69.34 sq mi
825/km2
2,140/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
56 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Regensburg Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 80.7 km2
31.2 sq mi
1,803/km2
4,670/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
57 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 133.37 km2
51.49 sq mi
993/km2
2,570/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
58 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Würzburg Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 87.63 km2
33.83 sq mi
1,425/km2
3,690/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
59 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Fürth Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 63.35 km2
24.46 sq mi
1,960/km2
5,100/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
60 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Wolfsburg Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 204.09 km2
78.80 sq mi
608/km2
1,570/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
61 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Offenbach am Main Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 44.89 km2
17.33 sq mi
2,756/km2
7,140/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
62 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Ulm Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 118.69 km2
45.83 sq mi
1,033/km2
2,680/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
63 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Heilbronn Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 99.88 km2
38.56 sq mi
1,227/km2
3,180/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
64 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Pforzheim Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 98 km2
38 sq mi
1,247/km2
3,230/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
65 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Göttingen Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 116.89 km2
45.13 sq mi
1,017/km2
2,630/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
66 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 100.61 km2
38.85 sq mi
1,164/km2
3,010/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
67 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Trier Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 117.13 km2
45.22 sq mi
981/km2
2,540/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
68 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Recklinghausen Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 66.5 km2
25.7 sq mi
1,719/km2
4,450/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
69 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Reutlingen Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 87.06 km2
33.61 sq mi
1,313/km2
3,400/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
70 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Bremerhaven Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 93.66 km2
36.16 sq mi
1,217/km2
3,150/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
71 Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 105.16 km2
40.60 sq mi
1,071/km2
2,770/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
72 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Bergisch Gladbach Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 83.09 km2
32.08 sq mi
1,340/km2
3,500/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
73 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Jena Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 114.76 km2
44.31 sq mi
954/km2
2,470/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
74 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Remscheid Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 74.52 km2
28.77 sq mi
1,469/km2
3,800/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
75 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Erlangen Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 76.95 km2
29.71 sq mi
1,408/km2
3,650/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
76 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Moers Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 67.68 km2
26.13 sq mi
1,544/km2
4,000/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
77 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Siegen Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 114.69 km2
44.28 sq mi
892/km2
2,310/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
78 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Hildesheim Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 92.18 km2
35.59 sq mi
1,103/km2
2,860/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
79 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Salzgitter Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 223.92 km2
86.46 sq mi
451/km2
1,170/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".
80 Ta‌̱mpi‌̱let:Flagicon image Kaiserslautern Ta‌̱mpi‌̱let:Flag Ta‌̱mpi‌̱let:Change 139.7 km2
53.9 sq mi
720/km2
1,900/sq mi
Script error: No such module "Coordinates".

Nghwughwu[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

1. Berlin
2. Hamburg
3. Munich
4. Cologne
5. Frankfurt
6. Stuttgart
7. Düsseldorf
8. Dortmund
9. Essen
10. Leipzig
11. Bremen
12. Dresden
13. Hanover
14. Nuremberg
15. Duisburg

Bu nwuan[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

 1. Laufende Stadtbeobachtung – Raumabgrenzungen (di̱n Jaman). Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung.
 2. Homepage
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Städte in Deutschland nach Fläche und Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 und Bevölkerungsdichte: Gebietsstand 31.12.2015 (di̱n Jaman) (XLS). Wiesbaden: Federal Statistical Office of Germany (Zwat Swak ma̱ng Sweang 13, 2016).
 4. 4.0 4.1 Statistical Office of Germany Bevölkerung nach Geschlecht für Kreise und kreisfreie Städte (di̱n Jaman) (XLS). Wiesbaden. Zwat Nyaai 10, 2014.