Jump to content

Naan tswam

Neet di̱ Wikipedia
Naan tswam
Tafamachine Jhyuk
Byia̱ ta̱mgrinding Jhyuk
Á̱ fang ma̱molinology Jhyuk
Manifestation ofrotation, Q20095102 Jhyuk
Used bymiller Jhyuk
Nta̱mrotation, motion Jhyuk
MCN code8210.00.10 Jhyuk

Naan tswam hu (á̱kpa: Nnaan tswam na)hwa, yet kyang kwang hwa, jen jhyang a̱fang ka myia da̱daa byia̱ bwong, kyang tswam ku nkyang tutu weang kyayak, ku ni̱ kwang kyang a̱ tyia̱ nkyuo ku a̱kukum, fwuai, ku fák. Nta̱kai nkyang a̱nia yet a̱cuchuk nkyang nyan tam hwa mi̱ nvak njhyang. Nnaan na vwuon li hu ma̱ng si̱sak á̱ njhya na a̱ni. Di̱ nkhyang Nnaan ni ngyet jhyi mbwak hwa ku Nyám (ki̱dee; Naan ), nyian tam mi̱ nyám (ki̱dee; Naan ntsaai), bwan (naan bwan) a̱sa̱khwot (naansa̱khwot). Ma̱ng jen a̱ ja, á̱ ni nkwuk nna ma̱ng long a̱gwomna̱ti ha.