Jump to content

Ncam Swak na

Neet di̱ Wikipedia
Ghwughwu Ncam Swak si̱ 1675 hu ma̱ Amsterdam Esnoga synagogue wu tazwa parchment mi̱ 1768 mbwak Jekuthiel Sofer, a prolific Jewish eighteenth-century scribe in Amsterdam. The Hebrew words are in two columns separated between, and surrounded by, ornate flowery patterns.
Kwa 1768 huni (612×502 mm) mbwak Jekuthiel Sofer yet maat Ncam Swak 1675 hu hwa mi̱ sinagog Amsterdam Esnoga wu

Ncam Swak na (A̱biru: עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת, Aseret ha'Dibrot), á̱ ma ndyen nang Decalogue a̱ni, yet kpa̱m nka̱nda̱n Kpa̱m A̱lyiat A̱gwaza nia na̱ byia̱ a̱meang ma̱ng taada a mbeang kwok ntong, á̱ yet a̱tsatsak nkap mi̱ a̱yaadini Yahuda ma̱ng Krista ba. Lyuut Ncam Swak hu ku tyai a̱ka̱feang di̱ Kpa̱m A̱lyiat A̱gwaza si̱ Yahuda hu: mi̱ Ghwut 20:2-17 ma̱ng Kwok Cam 5:6-21.

Á̱nietbyia̱lyen ba lak shim nyia̱ á̱ ku lyuut Ncam Swak na a̱wot mbwak a̱nyan wa, a̱wot á̱ghyang á̱nietbyia̱lyen ce si̱ nwuak shim nyia̱ Ncam Swak na ku yet maat ncam ma̱ng nda̱p a̱nu A̱hitti ma̱ng A̱mesopotamiya ni̱nia. Ma̱ng si̱sak kwambwat Ghwut hu mi̱ Torah wu, á̱ ku tyai Ncam Swak na a̱zaghyi Musa da̱ A̱fan Si̱nai kikya.[1]

Bwoi swang a̱lyiat[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

The second of two parchment sheets making up 4Q41, it contains Deuteronomy 5:1–6:1
Kap Kwok Cam All Souls hu, ku byia̱ maat Decalogue hu ku lan yet a̱khwukhwop swak ku ni̱ nshyia̱ a̱cet a̱ni. Ku ku nshyia̱ neet da̱ a̱cak Herodiya kikya, tsi̱tsak 30 ma̱ng 1 BC

Mi̱ Kpam A̱lyiat A̱gwaza A̱biru hu, á̱ ku yei a̱lyoot Ncam Swak na עשרת הדיברות (á̱ shyak lyuut hu ntyia̱ aseret ha-dibrot), mi̱ Ghwut 34:28,[2] Kwok Cam 4:13[3] ma̱ng Kwok Cam 10:4.[4] Mi̱ a̱mgba̱m a̱ka̱vwuoneet nkhang na, á̱ maai á̱ bwuak swáng a̱lyiat ji nang "swáng a̱lyiat swak ji", "á̱lyiat mumwang swak na", ku "á̱di̱dam swak na".[5]

Mi̱ Septuagint wu (ku LXX), á̱ ku bwuak "swáng a̱lyiat swak" ji nang "Decalogue", zang ja á̱ bwuo neet di̱ Helen wu δεκάλογος, dekalogos, fa ngaan hu a̱wot ku si̱ ta̱fang[6] bwan Helen hu hwa (mi̱ accusative wu) δέκα λόγους, deka logous. Jen jhyang, á̱ ma nyia̱ ta̱m ma̱ng swang a̱lyiat jini di̱n Shong, a mbeang Ncam Swak. Bwan Kpa̱m A̱lyiat A̱gwaza Tyndale ma̱ng Coverdale di̱n Shong ku nyia̱ ta̱m ma̱ng "a̱cyuang zwunzwuo swak" wa. Kpa̱m A̱lyiat A̱gwaza Geneva hu si̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng "ncam swak", si̱ ku khwi a̱ni hwa si̱ yet Kpa̱m A̱lyiat A̱gwaza Bishops hu ma̱ng Authorized Version (bwan "King James" hu) nang "ncam swak". A̱ca̱cet bwan Shong ma̱ a̱di̱di̱t ku nyia̱ ta̱m ma̱ng swang a̱lyiat ji "ncam" ja.[2]

Á̱ ku ngyei a̱yaatabi̱let nfang na, mi̱ di̱ nyia̱ fi̱p ma̱ng ncam swak na nang á̱ ku ta̱zut da̱ mba a̱ni, לוחות הברית, Lukhot HaBrit, ku fa "a̱yaatabi̱let la̱p a̱nu ba".

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "Ten Commandments | Description, History, Text, & Facts". Encyclopedia Britannica. (di̱n Shong)
  2. 2.0 2.1 "Exodus 34:28 – multiple versions and languages". Studybible.info.
  3. "Deuteronomy 4:13 – multiple versions and languages". Studybible.info
  4. "Deuteronomy 10:4 – multiple versions and languages". Studybible.info.
  5. Rooker, Mark (2010). "The Ten Commandments: Ethics for the Twenty-First Century". B&H Publishing Group: Nashville, Tennessee. P. 3. ISBN 978-0-8054-4716-3. The Ten Commandments are literally the 'Ten Words' (ăśeret hadděbārîm) in Hebrew. In Mishnaic Hebrew, they are called עשרת הדברות (transliterated aseret ha-dibrot). The use of the term dābār, 'word,' in this phrase distinguishes these laws from the rest of the commandments (mişwâ), statutes (hōq), and regulations (mišpāţ) in the Old Testament. (di̱n Shong)
  6. δεκάλογος