Nyuak

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Nyuak a̱tsatsak nfang jhyang
Á̱za̱za̱rak nyuák mat a̱yaabishop ma̱ng a̱ca̱cet bishop ba. (Musée national du Moyen Âge, hôtel de Cluny, Parit)

Nyuak ji (á̱kpa: nyuák ji) yet kyang hwa ku li nang a̱kat a̱ni nang di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t á̱ nyia̱ nji ma̱ng tswam ja, a̱wot á̱ ni̱ tyia̱ a̱ga̱swuong ja nang kyang shisham a̱ni. Á̱niet ba ba̱ ka̱n nyeang a̱ni byia̱ nyuak-a̱ga̱swuong.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]