Jump to content

Sa:A̱ka̱keang swanta

Neet di̱ Wikipedia

A̱basi̱sa

A̱basa kani kya ma̱nyin shyia̱ mi̱ sa jini.

Ngwat mi̱ sa "A̱ka̱keang swanta"

Ngwat 3 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 3.