Sa:Susot bubwomtsot nang á̱ kpaat ma̱ a̱lyia̱ 2011

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "Susot bubwomtsot nang á̱ kpaat ma̱ a̱lyia̱ 2011"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.