Shovet

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shovet yet kyangtam ha, a̱ byia̱ a̱ba jojoot tswam/kwon, a̱si byia̱ ba pepeet tswam ma̱ a̱tam ka. Shovet yet kyangtam kyuak nkyang nya namg a̱jijak, mbin, mbeang a̱cuwang nfang. Ka̱ashim a̱ nlung avwo mang ngu.


A̱ghyang a̱niet a̱ kyiak a̱yaashovet a̱zanghwuan

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]