Tang

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tang nfang da̱ a̱ghyui ka

Tang yet naat mbwuot ghyang hwa da̱nang á̱ nta̱m kyang ma̱ng cet ku khwi wun hu ku si̱ kwa da̱ a̱vuo a̱ghyang nang á̱ cat ku nat a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]