Jump to content

Tswat

Neet di̱ Wikipedia
tswat
weapon functional class
Tafapiercing-cutting weapon, edged and bladed weapon Jhyuk
MCN code9307.00.00 Jhyuk

Tswat yet tangka̱i a̱baai hwa kubai nunu feang nang á̱ nfak kyang ku á̱ swak kyang ani mang anji, awat ji li junjung lan abaai awot ji si byia bwak, ji li neap ku ji li ghwap. Abaai nan a̱chyui kyang ji byia jujong nunu na ya ani ming ba chinchiit anu. Abaai nan a fak khyang ji kwuak nan ji ya ani avuo ka ku nunu feang ji. Abaai ma̱ didit ji yet asi chyui ming fak kyang. Si̱ si nan abaai ji li ji vowon ming aniyet ba ku anvo na.