Vwut nywan

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Vwut nywan hu yet a̱li cok ma̱ng ba̱ng nywan ku a̱yaagwagwa a̱mali a̱ni. A̱li nywan a̱kya yet za̱m di̱ ba̱ng nywan ma̱t a̱ni̱ nok nka a̱beam bat a̱li ku tafa a̱gban. Nok hu ni̱ byia̱ ku ku swan hyuhywi ku si̱ swan duduut ba̱t.

A̱byia̱ a̱niet ba dam nyia̱ vwut nywan hu cong mi̱ nywan ji zwan. A̱wot a̱ghyiang a̱niet nwuak shim nyia̱ vwut hu wa ni̱ tyak nywan di̱ njen nang kuzang tangkai zwan nbai a̱ni.