Wukipedia:Deletion

Neet di̱ Wikipedia

kcg: Á̱ fa nkyang na̱ shyia̱ mami wat huni na yet á̱lyiat tyai nvak nia mat a̱mgba̱m á̱nietjhyuk di̱ Wukipedia nTyap hu.

en: The contents on this page are meant to serve as guidelines to all who edit on the Tyap wikipedia.