Yet A̱tyobyin

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Yet A̱tyobyin fa swat ma̱ng shyia̱ dundung a̱tyubishyi ma̱ng a̱byin gu nshyia̱ ani. Ku yet ta hwa a̱tyo a̱wa a̱ shim a̱byin ka a̱wot a̱byin ka ka̱ cok nggu meang.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]


A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]