1 Zwat Jhyiung

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
 2023 (Ladi)
 2022 (A̱sa̱ba̱t)
 2021 (Juma)
 2020 (La̱ra̱ba)
 2019 (Ta̱lata)
 2018 (Antanii)
 2017 (Ladi)
 2016 (Juma)
 2015 (A̱laamit)
 2014 (La̱ra̱ba)

Zwat Jhyiung 1 ku 1 Zwat Jhyiung ja yet a̱tuk ntsa a̱lyia̱ ka mi̱ Ka̱la̱nda Gi̱ri̱ngori ji. Á̱ mbyia̱ á̱tuk 364 á̱ghyang ba̱ bwat a̱lyia̱ ka ka̱ tyak (365 ma̱ a̱lyia̱/ndyia̱ ta̱gak ka/na). Á̱ lyen a̱tuk kani nang A̱tuk Mam A̱lyia̱ A̱fai a̱wot kyiak neet a̱tuk a̱kya kya nang a̱lyia̱ ka ni̱ ta̱bat fang.

Nyia̱[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  • 1995: Á̱ kpaat Sot-nta̱m A̱bwuang Bibyin Swanta ji.
  • 2007: Buli̱geriya ma̱ng Romaniya shyia̱ nwuo mi̱ sot Muna̱pyia̱ Bibyin Yurop (E .U) ji