Jump to content

A̱tuk Mam A̱lyia̱ A̱fai

Neet di̱ Wikipedia
A̱tuk Mam A̱lyia̱ A̱fai
public holiday, New Year celebrations, world day
Tafaholiday Jhyuk
A̱lyoot da̱nianNew Year Jhyuk
Yet a̱ci̱tNew Year's Eve Jhyuk
JhyungNew Year Jhyuk
Mam a̱lyia̱1 Zwat Jhyiung Jhyuk

A̱tuk Mam A̱lyia̱ A̱fai ka yet a̱gwai nia nang á̱ nyia̱ mi̱ nfam swanta na ma̱ a̱di̱di̱t ma̱ a̱tuk mam 1 Zwat Jhyiung, a̱tuk ntsa a̱lyia̱ ka mi̱ ka̱la̱nda Gi̱ri̱ngori a̱fwun ji. 1 Zwat Jhyiung si̱ ka yet A̱tuk Mam A̱lyia̱ A̱fai ka mi̱ ka̱la̱nda Juliyot ji meang, a̱wot a̱tuk kani vwuon ma̱ng a̱si̱ Gi̱ri̱ngori ka. Ma̱nang ka̱la̱ndá mam ma̱ a̱di̱di̱t (nang a̱si̱ Gi̱ri̱ngori ma̱ng Juliyot ji a̱ni) a̱lyia̱ ka ni̱ ntsa nci̱ri̱ng ma̱ ku kpa̱mkpaan ma̱ng yong-mam hu mi̱ Zwat Swak ma̱ng Sweang, taada ji̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng ka̱la̱ndá zwat-mam ku a̱si̱ zwat ji ni̱ gwai A̱lyia̱ A̱fai mba ka (nang A̱lyia̱ A̱fai Caina ka ma̱ng A̱lyia̱ A̱fai Khwikpaa̱pyia̱ ka) di̱ njen ji̱ nwai swan di̱ndi̱ng di̱ tyan jhyiung a̱ni ca̱caat ma̱ng a̱lyia̱ mam ka.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]