A̱bwom

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
a̱bwom
Ademareuil1.gif
type of musical work/composition, literary form
Subclass oflyrico-musical work, vocal music Jhyuk
Instrumentationa̱nwuat Jhyuk
Hashtagsong Jhyuk
Byia̱ lyulyootlyulyoot-lyulyoot bubwom Jhyuk
Model itemWuthering Heights, Poovukkul Jhyuk

A̱bwom ka (á̱kpa: bubwom hu) yet tak ti̱tak swáng a̱lyiat hwa nang á̱ bwom ma̱ng a̱nwuat a̱tyubishyi a̱ni. Á̱ ni̱ nnyia̱ si̱ huni di̱ njen ma̱ a̱di̱di̱t ma̱ng a̱ca̱caat nwunwuat na̱ tyia̱ a̱ni di̱ nyian ta̱m ma̱ng tswang tsutswang a̱nwuat ma̱ng tyei nywang.