Jump to content

A̱byiek tazwa

Neet di̱ Wikipedia
a̱byiek tazwa
Tafaviaduct Jhyuk
A̰byia̱k tazwa a̱ team ndang kyangcung a̱byin ma̱ a̱di̱di̱t ma̱ng nvak ma̱to mami Kyoto, Ja̱pan

A̱byiek tazwa ku a̱byiek a̱tazwa yet vak hwa nang á̱ nok ku swak tazwa vak ghyang a̱ni, á̱ nok nhu ku byia̱k á̱niet ba ba̱ cat ghan swak vak tatak hu a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]