A̱byin a̱khwup

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
a̱byin a̱khwup
Tafatutu Jhyuk
Yet kapnok nswat Jhyuk
A̱byin a̱khwup

A̱byin a̱khwup (á̱kpa: bibyin a̱khwup) yet tutu hwa ma̱ a̱li nang á̱ nsaai a̱nietcen a̱ni, á̱ si̱ ma nswan á̱ ya kyayak á̱ sa mbwoi nkhang á̱ ba̱ nfwung.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]