Jump to content

A̱cyi

Neet di̱ Wikipedia
a̱cyi
Tafaroot vegetable Jhyuk
Natural product of taxonDioscorea Jhyuk

A̱cyi ka (á̱kpa cyi hu) yet a̱lyoot susotbishyi á̱ga̱fi̱p njhyang mi̱ sot genus Dioscorea (kyang Dioscoreaceae) ji ji̱ yet á̱ni̱nan á̱ ya na a̱ni.


A̱sai cyi mi̱ kaswuo lyiai nkyang jhyang ma̱ a̱keang Brixton, Nggi̱lan, 2004

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]