Jump to content

A̱da (kyangta̱m)

Neet di̱ Wikipedia
A̱da (kyangta̱m)
weapon functional class
Tafasaber, boarding sabre Jhyuk
A̱byin neetYurop Jhyuk

A̱da yet a̱kum, a̱kpa̱kpai tswat tyam nkyang wa, ma̰ng a̰di̱di̱r a̱nu a̱ gwong ma̱ a̰da̱dei a̱ni nang á̱ shap ma̱ a̱nu ya a̱kya, a̱wot di̱n jen jhyang a̱ ni̱ mbyia̱ a̱toot kwa cam a̱jojot a̱nu wu kalak a̱ faat a̱yin. Ma̱ a̱byin A̱tyap ka, a̱da yet kyangta̱m hwa nang á̱ fak a̱ka̱kwon ma̱ng a̱nggu a̱wot a̱ ka nyia̱ nta̱m jhyang.