A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k wu wa yet a̱gba̱ndang kyai a̱sa̱khwot swanta a̱ swak ma̱ng shi a̱mgbii ma̱ng shi tsuung. A̱ ngaat kyiak neet A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Atik wu di̱ fam a̱za hu naat A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot A̱tak wu (ku, ma̱ng si̱sak wa̱i a̱lyiat hu, naat A̱ntati̱ka) di̱ fam a̱tak a̱wot a̱ si̱ byia̱ gak ma̱ng nvam-a̱byin A̱siya ma̱ng A̱strelya di̱ fam jenshyung hu ma̱ng Amerika di̱ fam a̱tyin hu.

A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k wu

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]