Jump to content

A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k

Neet di̱ Wikipedia
A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k
a̱gba̱ndang kyai a̱sa̱khwot, sea
Yet kapWorld Ocean Jhyuk
A̱byinno value Jhyuk
Shyia̱ di̱ fam tyok a̱byininternational waters Jhyuk
Located in/on physical featureSwanta Jhyuk
Coordinate location0°0′0″N 160°0′0″W Jhyuk
Coordinates of easternmost point55°57′0″S 67°15′0″W Jhyuk
Coordinates of northernmost point58°12′59″N 169°0′0″W Jhyuk
Coordinates of southernmost point60°0′0″S 125°0′0″W Jhyuk
Coordinates of westernmost point0°53′30″S 128°41′35″E Jhyuk
Lowest pointChallenger Deep Jhyuk
Stack Exchange taghttps://travel.stackexchange.com/tags/pacific-ocean Jhyuk
Map

A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k wu wa yet a̱gba̱ndang kyai a̱sa̱khwot swanta a̱ swak ma̱ng shi a̱mgbii ma̱ng shi tsuung a̱ni. A̱ ngaat kyiak neet da̱ A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Atik wu di̱ fam a̱za hu naat da̱ A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot A̱tak wu (ku, ma̱ng si̱sak wa̱i a̱lyiat hu, naat ma̱ A̱ntati̱ka) di̱ fam a̱tak hu a̱wot a̱ si̱ byia̱ gak ma̱ng nvam-a̱byin A̱siya ma̱ng A̱strelya di̱ fam jenshyung hu ma̱ng Amerika di̱ fam a̱tyin hu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]