A̱gban swáng a̱lyiat

Neet di̱ Wikipedia
a̱gban swáng a̱lyiat
book form, literary genre
Tafaknowledge organization system, ta̱m lyuut, lexicographic work, publication, reference work Jhyuk
NkhangQ3137844 Jhyuk
Manifestation ofterminology Jhyuk
Entry in abbreviations tableслов. Jhyuk

A̱gban swáng a̱lyiat (á̱kpa a̱yaagban swáng a̱lyiat yet lyulyoot a̱yaala̱kzi̱m hwa neet di̱ kwaa̱mbwat swáng a̱lyiat a̱lyem a̱nyiung ku lilyem ma̱ a̱di̱di̱t, nang mi̱ di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t á̱ ni̱ tak ca̱caat ma̱ng kpa̱k zwunzwuo-a̱lyem hu (ku radical ma̱ng stroke ka̱nang lilyem ku ghwang á̱di̱dam mi̱ nghwughwu hwa), zang nggu byia̱ nkhang tazwa nfa, vak nyian ta̱m, bwoi a̱lyoot, yei, bwan, ba̱ng si̱ nat.[1][2][3] A̱ yet kwaa̱mbwaat ya̱fang swáng a̱lyiat hwa ku tak a̱meang tsi̱tsak nkyangmami na a̱ni.[4]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Webster's New World College Dictionary, Fourth Edition, 2002
  2. Nordquist, Richard (Zwat A̱ni̱nai 9, 2019). "The Features, Functions, and Limitations of Dictionaries". ThoughtCo. Archived from the original on Zwat Tswuon 26, 2022. Retrieved Zwat Swak ma̱ng Jhyiung 13, 2022.
  3. "Dictionary". Britannica. Archived from the original on Zwat A̱natat 8, 2022. Retrieved Zwat Swak ma̱ng Jhyiung 13, 2022.
  4. Nielsen, Sandro (2008). "The Effect of Lexicographical Information Costs on Dictionary Naming and Use". Lexikos. 18: 170–189. ISSN 1684-4904.