A̱li (nok)

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
a̱li
Tafabuilding, architectural structure Jhyuk
Byia̱ ta̱mhome, shelter, housing Jhyuk
Made from materialbuilding material Jhyuk
Hashtaghouse Jhyuk
Category for the view from the itemCategory:Views from houses Jhyuk
Unicode character🏡 Jhyuk
A̱li nkwon, Charleston, South Carolina, A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱
A̱li Casa Assan

A̱li ka (á̱kpa a̱ka̱sa na) yet nok hwa nang á̱ swan mami a̱ni. Ka̱ bye vwuon kyiak neet a̱di̱dat nok nang suswak a̱ni ba̱ng si̱ nat a̱gba̱ndang nok nang nok a̱ka̱sham nkwon, nfang, ntong nok, ku si̱ hu á̱ kyiak nkyang jhyang nok a̱ni, a̱wot á̱ si̱ ka mbeang nkyang ma̱ a̱di̱di̱t mi̱ nok hu nang nkyang sa̱tyim (long a̱gwomna̱ti), a̱yaapaip a̱sa̱khwot, ma̱ng nkyang shwai/shi̱ri̱m wun meang.[1]

Bu nwuan[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Schoenauer, Norbert (2000). 6,000 Years of Housing (rev. ed.) (New York: W.W. Norton & Company).