A̱nyung

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
a̱nyung
organ type
Subclass oforgan with organ cavity Jhyuk
Á̱ fang ma̱odontology Jhyuk
Anatomical locationcavity of mouth Jhyuk
Develops fromdenticle, Enamel organ Jhyuk
Maintenance methodtooth brushing Jhyuk
Ground level 360 degree view URLhttps://www.zygotebody.com/#nav=0.75,126.89,58.47,0,0,0,0&sel=p:;h:;s:1059;c:-0.6;o:-0.75&layers=0,1,6250 Jhyuk
Unicode character🦷 Jhyuk
A̱gba̱ndang zeam a̱ tyai a̱nyunyung nggu ba

A̱nyung ka (á̱kpa: a̱nyunyung ba) yet kap vam hwa ku shyia̱ ma̱ a̱nu a̱ni. A̱nyung kya ka̱ á̱ doot á̱ mmap kyang. A̱nyunyung bibya á̱ ngya nkyayak na. A̱nyunyung nyám yet mba di̱ sam nkyayak na̱ shyit a̱ni.