Albrecht Dürer

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Albrecht Dürer (21 Zwat Tswuon 1471 – 6 Zwat Nyaai 1528) ku yet a̱tyuswup Jama̱ni wa, ma̱ng a̱tyutsot nkwambwat, ma̱ng a̱gwak lyen wa̱i nkyang di̱n jen Shyi̱ri̱p ma̱ng Swuan A̱jaman hu. Á̱ ku byin nggu ma̱ a̱keang Nuremberg, a̱wot Dürer si̱ kpaat kuntyin a̱lyoot nggu hu ma̱ng cet fuut nggu hu ma̱ a̱byin Yurop di̱n jen tsa ce ndyia̱ nswak nfeang nggu ji mat a̱yaakwopi tsot á̱ shap tazwa a̱ka̱tako ba̱ yet a̱tan ba̱t nang gu ku njhyi a̱ni. A̱ ku byia̱ a̱meang ma̱ng a̱ca̱cet á̱nietnyia̱ nghwughwu Italiya jen nggu ji, nang Raphael, Giovanni Bellini, ma̱ng Leonardo da Vinci, a̱wot kyiak neet ma̱ a̱lyia̱ 1512 a̱ ku shyia̱ á̱niet nang A̱gwamshan Maximilian I nang a̱kpa̱ndang za nggu wu.