BBC Hausa

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

BBC Hausa yet savit BBC World Service hwa nang á̱ shei nkhang da̱ a̱lyem Kpat ka nang á̱ ku khwuk di̱ ntsa hu, mat mba ba̱ lyiat Kpat ja a̱ni mi̱ bibyin Naijeriya, Gana, Ni̱njer ma̱ng á̱kum á̱niet ka ka̱ fwuong Kpat ji di̱ fam a̱byin Jenshyung Afrika hu. Ku yet kap lilyem nta 33 BBC hu hwa ku shei nkhang, mi̱ zang hwa fwuon yet lilyem Afrika hwa. Savit a̱lyem hu byia̱ tyanta̱m redyo jhyiung, ofit ofit-nta̱m A̱buja ma̱ng a̱ma̱ntei shyim nkhang kuzang a̱tuk ka̱ yet a̱na̱nwuai nkhang a̱ni a̱wot ka̱ ka ghwut ma̱ng nkhang nang zop mi̱ zop a̱ni di̱ lyuut, odyo ma̱ng vidyo a̱wot ka̱ mun yet vak shei nkyang hwa mi̱ redyo a̱zalang. Á̱ shei savit redyo hu neet Broadcasting House hu hwa ma̱ a̱keang London a̱wot a̱zaghyi jen a̱ja, á̱ jhyuk nkhang na mi̱ ofit ofit-nta̱m BBC wu ma̱ a̱gba̱ndang a̱keangtung A̱buja wa.[1]

A̱lama a̱bwuang BBC Hausa

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "Game da mu" (di̱n Kpat). BBC.