Byia̱k (a̱tyubeang)

Neet di̱ Wikipedia
byia̱k
role, position, corporate title
Tafaposition, Q3827976 Jhyuk
Female form of labelзаступниця, adjointe, заместительница Jhyuk
Male form of labeladjoint Jhyuk

Byiak ji yet a̱yin a̱ beang di̱ nyia̱ ta̱m a̱kwak a̱son sot wa. Ji̱ byia̱ cet nyia̱ nkyang nang a̱kwak a̱son wu myim a̱ nyia̱ a̱ni ka̱ a̱kwak a̱son wu nshyia̱ di̱ cuk nggu ji bah.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]