Coming to America

Neet di̱ Wikipedia

Coming to America yet fim cat ma̱ng tyei mai 1988 si̱ Amerika hwa nang John Landis ku khwat a̱son a̱ni a̱wot a̱tsak nhu wu si̱ yet nkhang nang Eddie Murphy ku lyuut a̱ni nia, nang gu ma ngyet a̱gba̱ndang a̰tyumaat mami a̱ni. Fim hu ma mbyia̱ á̱nietmaat nang Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, ma̱ng John Amos. Á̱ ku byii̱k fim hu ma̱ a̱byin A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱ kikya mi̱ mam 29 Zwat A̱taa 1988. Eddie Murphy ku vwuo nang Akeem Joffer, a̱fai a̱gwam a̱di̱dam a̱ fwuong ya zwakhwu a̱byin Afrika nang á̱ ngyei Zamunda a̱ni, a̱nyan wa a̱ nang a̱cyet ma̱ a̱byin A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱ ka di̱ ba̱ng fwuo shyia̱ nggwoneam gu na nnyeang a̱ni a̱wot da̱ nggu, a̱ na ncat nka mat a̱yin nang ka̱ yet a̱ni, a̱wot mat shi nka hu hwa bah ku mat tyiet hu nang jong nka a̱ni ka̱ nyia̰ kyang ku na gwai nggu fwuo hwa bah.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]


A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]