Jump to content

Cung

Neet di̱ Wikipedia
cung
Tafarate, scalar quantity, time derivative Jhyuk
Yet kapvelocity Jhyuk
ISQ dimension Jhyuk
Defining formula Jhyuk
In defining formula, ,  Jhyuk
Quantity symbol (LaTeX), ,  Jhyuk
Hashtagspeed Jhyuk
Recommended unit of measurementmetre per second, kilometre per hour Jhyuk

Yi a̱nfani mi̱ng chung a̱sing kya̱ng kuza̱a̱tuk ye̱t sha̱i avwu nswa̱t kya̱ng a̱hwa je̱n ji̱ a̱n c̱at a̱ni. Ki̱ma chung kya̱ng hu hwa ye̱t a̱junjung avwo ma̱mi je̱n ni̱ng kya̱ng a̱hwa na̱n shye̱n a̱ni.