Jump to content

Desmond Tutu

Neet di̱ Wikipedia
Ghwughwu a̱nietkhwop á̱niet a̱ghyang (A̱gba̱ndang Bishop Desmond Tutu) ma̱ng gi̱las a̱ghyi a̱ shyuak mai.

Desmond Mpilo Tutu OMSG CH GCStJ (7 Zwat Swak 1931 – 26 Zwat Swak ma̱ng Sweang 2021) ku yet bishop Angglikan wa ma̱ a̱byin Afi̱rika A̱tak a̱ si̱ ka yet a̱gwak Tat-a̱pyia̱ Lyen A̱gwaza, nang á̱ lyen mat nta̱m nggu na nang yet a̱fi̱p-apatait ma̱ng a̱tyu a̱ kwan mat a̱ka̱wat á̱nietbishyi a̱ni. A̱ ku yet Bishop Johannesburg kyiak neet ma̱ a̱lyia̱ 1985 ba̱ng si̱ tat 1986 a̱wot a̱ si̱ kin gyet A̱gba̱ndang Bishop Cape Town wu kyiak neet ma̱ a̱lyia̱ 1986 ba̱ng si̱ tat 1996, di̱n jen sweang ji, nggu wa ku yet a̱tyu Afi̱rika a̱dyundyung kwa-vam a̱son a̱ na swan di̱n cuk a̱ja. Di̱ fam a̱lyia̱ Tat-a̱ghyi Lyen A̱gwaza hu, a̱ ku cat a̱ mun tswá a̱di̱dam Tat-a̱ghyi Lyen A̱gwaza a̱dyundyung kwa-vam ji ma̱ng Tat-a̱ghyi Lyen A̱gwaza Afi̱rika a̱mgba̱m ji̱ tyia̱ mi̱ kyang nyiung.

Lyuut mi̱ lyuut[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Tutu ku yet a̱tyulyuut mkpa̱m shei a̱lyiat a̱natat ma̱ng lyuut nghyang:

Bu nwuan[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

 • Lyulyoot á̱niet-yaa̱ywan Nobel ba̱ byia̱ a̱dyundyung kwa-vam
 • Lyulyoot a̱yaakwak a̱son a̱ka̱wat á̱niet a̱byin
 • Lyulyoot á̱niet ba̱ kwan ma̱ng swat nyinyang mat a̱ka̱wat á̱nietbishyi
 • Tat-a̱ghyi Lyen A̱gwaza Kwai-nfwuo-á̱niet mi̱ Afrika A̱tak-Sahara
 • Tat-a̱ghyi Lyen A̱gwaza Jhyi Á̱niet di̱ nyia̱ Kpa̱ndang

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Fang a̱zanson[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

 • Battle, Michael. Desmond Tutu: A Spiritual Biography of South Africa's Confessor (Westminster John Knox Press, 2021). (di̱n Shong)
 • Kokobili, Alexander. "An insight on Archbishop Desmond Tutu’s struggle against apartheid in South Africa." Kairos: Evangelical Journal of Theology 13.1 (2019): 115-126. a̱zalang (di̱n Shong)
 • Maluleke, Tinyiko. "Forgiveness and Reconciliation in the Life and Work of Desmond Tutu." International Review of Mission 109.2 (2020): 210-221. a̱zalang (di̱n Shong)
 • Maluleke, Tinyiko. "The Liberating Humour of Desmond Tutu." International Review of Mission 110.2 (2021): 327-340. a̱zalang (di̱n Shong)
 • Nadar, Sarojini. "Beyond a “Political Priest”: Exploring Desmond Tutu as a 'Freedom-Fighter Mystic'." Black Theology (2021): 1-8. (di̱n Shong)
 • Pali, K. J. "The leadership role of emeritus Archbishop Desmond Tutu in the social development of the South African society." Stellenbosch Theological Journal 5.1 (2019): 263-297. a̱zalang (di̱n Shong)

A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]