Jump to content

Fi̱ri̱ng

Neet di̱ Wikipedia
fi̱ri̱ng
class of anatomical entity, solitary organism subdivision type
Tafasubdivision of trunk proper, particular anatomical entity Jhyuk
Connects withabdomen, shoulder, fwuo Jhyuk
NCI Thesaurus IDC12799 Jhyuk

Fi̱ri̱ng hu (á̱kpa: nfi̱ri̱ng na) yet kap vam a̱tyubishyi hu, ku nyám ji̱ nwaai mman nji na a̱ni, ku ntangka̱i nyám ghyáng. Fi̱ri̱ng hu shyia̱ tsi̱tsak a̱tyin fwuo ka ma̱ng kwop a̱fa hu.