Fizik

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Fizik yet a̱za̱za̱rak sains ja ji̱ zop tswabishyi a̱ni, a̱tsak nkyang nji wu, cong ma̱ng za̱kwa a̱wat kyai tswazwa ji ma̱ng jen, ma̱ng nkyang kpa̱p cet ma̱ng cet yuut na̱ byia̱ a̱meang ma̱ng a̱nji a̱ni. Fizik yet fam nyiung hwa ma̱ a̱yaakariya sains ba ba̱ swak di̱ yet a̱tsatsak a̱ni, a̱wot a̱tsak jat nji wa si̱ yet ji̱ tyia̱ á̱niet ba̱ nfi̱k za̱kwa swanta ji ma̱ng a̱mgba̱m á̱ta̱ngwat ba.