Gbi̱ngban

Neet di̱ Wikipedia
gbi̱ngban
need, goods, academic discipline, specialty, field of study
Tafaphysiological condition, normality, absence Jhyuk
Kapquality of life Jhyuk
Á̱ fang ma̱medicine, health economics, sociology of health and illness, public health Jhyuk
Byia̱ za̱kwamedical state, determinants of health Jhyuk
NCI Thesaurus IDC25178 Jhyuk
Yet a̱fi̱pdisease Jhyuk

Di̱ nvak nyan tam ma̱ng a̱ki̱kan, Gbi̱ngban, di̱ si̱sak a̱gba̱ndang a̱vwuo choot a̱niet mundudung swanta tak, nyia, "da̱ a̱chyiet myim dungdung, ntam fwuk mang nvak shyiat ka̱nka̱ra̱ng kang ma̱ng wai byi zwan ma̱ng vwanvam". Ma̱ng a̱mgba̱m nkyang nang á̱ nnyia ntam ma̱ng nvak ma di̱di̱t nyi byia̱ a̱jat di jen gba̱mgba̱m. Á̱ si ma̱ng mbeang shi Gbi̱ngban hu di̱n nvak nwat chet a̱khwukhwut di̱n nvak nyan ntam gbi̱ngban hwa, nchi̱ri̱ng a̱ ya a̱son ma̱ng nan vam mbeang kyai a̱cuchuk nda ma̱ng ghwai ku tyong gba̱ng ma̱ng ntam tei van ku li̱ swak ania, manang swuo nkyang hyeng ku van la̱u.