Jump to content

Ka̱na̱u

Neet di̱ Wikipedia
Gidan Rumfa/A̱na̱nwuai Magwakpat

A̱keang Ka̱na̱u (Ajami: كانو) yet a̱gba̱ndang a̱keang wa di̱ fam a̱za Naijeriya ma̱ng a̱keangtung Si̱tet Ka̱na̱u.[1] Kikya yet a̱gba̱ndang a̱keang ma̱ng shi kyai ku swak ma̱ng shi a̱feang hu mami Naijeriya a̱ma̱lyim a̱keang Legwot, ma̱ng si̱ ku swak á̱niet a̱byin miliyon a̱naai ba̱ swat mami kilomita a̱ma̱ntanaai 449 (met a̱ma̱ntanaai 173); ka̱ shyia̱ mi̱ Sahet ji ja, di̱ fam a̱tak Sa̱hara hu, Ka̱na̱u si̱ yet a̱tsatsak nvak a̱bwuang a̱ma̱nyi Sa̱hara wu wa. A̱gba̱ndang a̱keang wu ku yet a̱vwuonswat a̱bwuang kya ma̱ng á̱nietbishyi ndyia̱ cyikwop ma̱ a̱di̱di̱t. Kikya yet a̱byin taada lang á̱gwam Dabo ka zang hwa kyiak neet di̱ sa̱ncuri 19 wu ku ba̱ng tyok nang á̱gwamkpaa̱pyia̱ tazwa a̱keang-si̱tet ka. Komiti Tyokkpaa̱pyia̱ Ka̱na̱u ji ja yet kuntyin taada hu di̱ yong huni mami a̱gi̱gak a̱gba̱ndang a̱keang Ka̱na̱u wu, a̱wot a̱tafa cet A̱gwomna̱ti Si̱tet Ka̱na̱u hu.[2]

  1. Kano | state, Nigeria (di̱n Shong). Encyclopedia Britannica.
  2. Kano | historical kingdom, Nigeria (di̱n Shong). Encyclopedia Britannica.