Jump to content

Kun

Neet di̱ Wikipedia
kun
Tafavocal sound Jhyuk
Byia̱ ta̱msignal, emphasis Jhyuk
NCI Thesaurus IDC122573 Jhyuk

Kun hu ( á̱kpa: gba̱ng kun/gba̱ng nkun na) hwa, yet a̱gba̱dang a̱nwuat/mwai tat nang wun nghwut ma̱ng chat swak a̱ nat ma̱ gbang hu vwuon ma̱ng twei ku shya kpa̱mkpaan ku shyi ma̱ a̱vwuo nyiung a̱ni. Ku ni nghwut mi̱ kuzang kyang swuan ha ku byia̱ za̱nwuat, ma̱nang a̱nietbishyi a̱ni.

Kun mi̱ jen jhyang ni ngyet a̱gwai ku kurum bwuon, di̱ a̱bwobwuon ta̱gyuut nchat ma̱nang, fa̱k a̱wun, kpyiam, a̱lyia ya, a̱ga̱de, a̱gwai, a̱lyia sai, mwai lyen, b.s.n.