Kwaa̱mbwat

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
kwaa̱mbwat
written work, type of mass media
Subclass ofmedia, document, product, written work Jhyuk
Nkhanghistory of the book Jhyuk
Entry in abbreviations tableкн. Jhyuk
Stack Exchange taghttps://academia.stackexchange.com/tags/books, https://tex.stackexchange.com/tags/books Jhyuk
Kpa̱m A̱lyiat A̱gwaza Gutenberg hu, ku yet nyiung mami nkwambwat ntsa nang á̱ lyui a̱ni ma̱ng nyap lyui hu.

Kwaa̱mbwat hu (á̱kpa: nkwaa̱mbwat na; ku kwambwak, ta̱ka̱da) yet vak kwok a̱tsatsak nkhang hwa di̱n vak lyuut ku nghwughwu, a̱wot ku byia̱ ngwat (ku pejí, nang á̱ nyia̱ ma̱ng papirut a̱ni, parchment, vellum, ku pepa) nang á̱ ba̱ng ndung á̱ si̱ kup ma̱ng a̱kup.[1]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. IEILS, p. 41